top of page

OHJAAJAT

vajutsu_ejj.png

Shihan

Marko Kallio

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 6. dan

 • Judo – 4. dan

 • Aikido – 1. dan

 • Pekiti-Tirsia Kali

vajutsu_ejj.png

Sensei

Rauno Hakala

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 2. dan

 • Pekiti-Tirsia Kali

vajutsu_ejj.png

Sensei

Arto Partio

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 2. dan

 • Wado-ryu Karate – 1. dan

vajutsu_ejj.png

Sensei

Petri Lehtimäki

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 1. dan

vajutsu_ejj.png

Sensei

Ritva Isohella

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 1. dan

 • Pekiti-Tirsia Kali

 • Aikido

vajutsu_ejj.png

Sensei

Timo Lavikainen

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 4. dan

 • Aikido

 • Pekiti-Tirsia Kali

vajutsu_ejj.png

Sensei

Mika Fagerström

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 3. dan

vajutsu_ejj.png

Sensei

Jarmo Österman

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 1. dan

 • Connelly Jujitsu – 1. dan

 • Hontai Yoshin-ryu Jujutsu – 1. dan

 • Wado-ryu Karate  – 1.dan

vajutsu_ejj.png

Sensei

Samuli Nykänen

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Jiyu-ryu goshin-jutsu – 1. dan

 • Judo 2. dan

vajutsu_ejj.png

Shidoin

Kari Mantere

Näyttökuva 2019-7-5 kello 14.17.02_edite
 • Aikido – 5. dan

 • Pekiti-Tirsia Kali

bottom of page